Handelsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale.

1. ANDVENDELSE

1.1 De almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter ”Betingelserne) gælder for alle aftaler om Partnertekst.dk ApS’, cvr.nr. 35672036, (herefter ”Virksomheden”) salg og levering af serviceydelser inden for tekstforfatning og linkbuilding til erhvervskunder (herefter ”Kunden”).

2. AFTALEGRUNDLAG

2.1 Aftale om køb af ydelser af Partnertekst.dk ApS anses som gældende, når kunden skriftligt har accepteret aftalen og dets vilkår.

2.2 Tilbud fremsendes skriftligt til Kunden pr. mail

2.3 En aftale er kun bindende, når den er godkendt af Virksomheden med ordrebekræftelse pr. mail.

2.4 Ændringer til aftalen er kun gældende, hvis Parterne skriftligt har accepteret ændringerne.

3. PRIS OG BETALING

3.1 Prisen angives i tilbuddet eller ordrebekræftelsen ekskl. moms.

3.2 Købssummen faktureres, når Virksomheden har opfyldt sine forpligtelser i henhold til aftalen.

3.3 Virksomhedens betalingsbetingelser er netto 8 dage fra fakturadato, medmindre andet er aftalt.

3.4 Betaler Kunden ikke i rette tid, og skyldes forsinkelsen ikke Virksomhedens forhold, er Virksomheden berettiget til at beregne morarenter fra forfaldsdagen med en rentesats svarende til 1 % pr. påbegyndt måned.

3.5 Manglende betaling efter den fastsatte forfaldsdag vil endvidere kunne medføre, at sagen overgår til inkasso uden yderligere varsel, hvorved der vil kunne påløbe inddrivelsesomkostninger, som vil blive pålagt Kunden.

4. LEVERING

4.1 Virksomheden leverer sin ydelse senest til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere ydelsen før den aftalte leveringstid, medmindre Parterne har aftalt andet.

4.2 Hvis Virksomheden forventer, at leveringen vil blive forsinket, skal Virksomheden informere Kunden herom samt årsagen hertil og ny forventet leveringstid.

5. GARANTI OG MANGLER

5.1 Parterne er ansvarlige for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalen.

5.2 Virksomheden garanterer, at de af Kunden købte links til bestilte tekststykker offentliggjort på de aftalte hjemmesider er aktive i en periode på minimum 2 år.

5.3 Virksomheden garanterer, at tekstens indhold ikke er kopieret eller på anden måde strider mod gældende lovgivning på tidspunktet for offentliggørelse.

5.4 Såfremt Kunden ønsker at reklamere over eller ændre indholdet i et offentliggjort tekststykke, skal skriftlig reklamation eller ændringer fremsendes senest 14 dage fra offentliggørelse til Virksomheden pr. mail. Virksomheden skal senest 7 dage fra modtagelse af reklamationen foretage de ønskede ændringer.

5.5 Reklamationer, der fremsendes efter udløb af denne frist, jf. pkt. 5.4, kan ikke gøres gældende over for Virksomheden, hvorfor Virksomheden efterfølgende ikke er forpligtet til at foretage ændringer uden beregning.

5.6 Hvis et af Kunden købt link bliver inaktiv før den garanterede periode på 2 år, kompenseres Kunden med et nyt link på en af Virksomhedens samarbejdspartneres hjemmeside med tilsvarende eller større værdi for Kunden. Det nye link aktiveres senest 14 dage fra Virksomhedens modtagelse af Kundens reklamation. Kunden er ikke berettiget til at gøre øvrige mangelbeføjelser gældende, herunder bl.a. at kræve et nedslag i købsprisen, som følge af det inaktive link.

6. ANSVARSBEGRÆNSNINGER

6.1 Virksomheden er ikke ansvarlig for mangler, som skyldes Kundens forhold.

6.2 Virksomhedens erstatningsansvar er begrænset til Kundens samlede købspris for ydelsen. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Virksomheden har forvoldt skaden ved grov uagtsomhed eller forsætligt, eller hvis teksten er kopieret, jf. pkt. 5.3.

6.3 Parterne er ikke i noget tilfælde erstatningsansvarlig over for hinanden for driftstab, følgeskader eller andet indirekte tab, medmindre tabet kan henføres til grov uagtsomhed eller forsætlige forhold hos den skadevoldende Part.

7. AFGØRELSE AF TVISTER/LOVVALG OG VÆRNETING

7.1 Eventuelle uenigheder mellem Parterne, som måtte opstå i forbindelse med Aftalen, er underlagt dansk ret.

7.2 Parterne er enige om, at værneting er ved Retten i den retskreds, hvor Virksomheden til enhver tid har hjemsted.

8. PERSONDATA

8.1 Virksomheden behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og -loven. Oplysninger om Kundens navn, adresse, email, telefonnr., mmv. benyttes alene i forbindelse med Kundens bestilling.

8.2 Virksomheden opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles. Virksomheden hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager oplysninger til tredjemand, medmindre Kunden har givet accept til dette.

8.3 Ønsker Kunden oplysninger om, hvilke data der bliver behandlet, at få data slettet eller korrigeret, kan Kunden kontakte Virksomheden.